kamonchanok

Tuesday, April 17, 2007

Fête de Songkran


Fête de Songkran


สงกรานต์ปีนี้ขอให้นักเรียนของมิสมีแต่ความสุขและตั้งใจเรียนหนังสือมากกว่าปีที่แล้ว


"Bonne fête"

หลังจากรื่นเริงมาพอสมควรแล้ว ให้นักเรียนหาข้อมูลเทศกาลวันสงกรานต์เป็นภาษาฝรั่งเศส หลังจากนั้นสรุปเป็นภาษาไทยส่ง พร้อมทั้งมีคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์อย่างน้อย 15 คำนักเรียนสามารถค้นหาได้จากเวปไซต์ที่ให้ไว้

Friday, February 23, 2007

แนวข้อสอบม. 5

Bon courage ให้โชคดีในการสอบนะคะ
I ตัวเลือก
1. passé composé อดีต
2.ในเอกสารเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในปารีส
3.ในเอกสารเกี่ยวกับ Beaubourg
4. Si présent, futur simple แสดงการสมมุติ
5. Superlatif การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
6. pronom tonique สรรพนามเน้นประธาน
7. ce cet cette ces
8.คำศัพท์ในเอกสาร บทเรียน la Roue de la chance
9.เอกสาร civilisation การศึกษา
10-11เอกสาร civilisation การเมือง
12.-14. สภาพอากาศ
15. ไวยากรณ์ การเปรียบเทียบ
16. encore ยัง อีก , ne…plus ไม่อีกแล้ว
17-18. venir de+ inf , aller+inf, être en train de+inf
19. Si แสดงการสมมุติ
20. Chaque+นาม, chacun, chacune แต่ละคนไม่มีการตามด้วยคำนาม เป็นคำสรรพนาม

II เนื้อเรื่องunseen มีคำศัพท์ที่สำคัญดังนี้
- les tremblements สั่น ไหว
- l’échelle/ le niveau ระดับ ขั้น
- détruit ทำลาย
- dégat ความเสียหาย
- blessé ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- meurent ตาย
- construit สร้าง
- fort แรง
- signifie=cela veut dire que… มีความหมายว่า
- résister ทนทาน
- mesurer วัด(กริยา)
- la capitale เมืองหลวง
- une aide financière ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
- désigner
- salaire เงินเดือน
- frais อัตราค่าธรรมเนียม
- consacrer เสียสละ
-rapprocher ทำให้เข้าใกล้

III ส่วนสุดท้ายคือ การแต่งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนปารีส สภาพอากาศ

Sunday, January 14, 2007

n'oublie pas ทบทวนความจำเรื่องการส่งงาน


ขอย้ำเรื่องคะแนน***รายงานกลุ่ม
1. คนที่ยังไม่ได้ทำรายงานวัฒนธรรมได้แก่ กลุ่ม politique (กลุ่มเสกสรรค์)และกลุ่ม éducation (กลุ่มสิทธิพล) คะแนนจะหายไป 20 คะแนน

2.สำหรับคนที่รายงานแล้วแต่ยังไม่ส่งซีดีคะแนนจะหายไป 10 คะแนน กลุ่มสถานที่สำคัญ(เจษฎา) กลุ่มภูมิประเทศ(กลุ่มปริญญา) และกลุ่มเทศกาลสำคัญ(กลุ่มธีรภัทร)

*** งานเดี่ยว

1.C'est super ! dans le monde เขียนงานในห้องที่มิสให้ทำแล้วโดยทำรูปแบบให้ถูกต้อง อย่าลืมเขียน ชื่อ หัวข้อ ห้ามใช้กระดาษA 4

*** สอบมิดเทอม

1.มาท่องการเดินทางท่องเที่ยวParis

2. เขียนส่ง 10 จบ

Sunday, December 03, 2006

Blog ใหม่

อยากให้เข้ามาชมblogใหม่ได้ที่ www.lemonde-sophia.bloggang.com นะคะทุกคน
มิสอ้อม

Blog ใหม่

อยากให้เข้ามาชมblogใหม่ได้ที่ www.lemonde-sophia.bloggang.com นะคะทุกคน
มิสอ้อม

Tuesday, November 14, 2006

เกณฑ์การให้คะแนน ฝ 40204333ถ่ายที่ มหาวิหารเมือง Strasbourg

นักเรียนสามารถเข้าไปดูเกณฑ์คะแนน100 คะแนนในเทอมนี้ได้ที่ www.kamonchanok4.blogspot.com

สำหรับเกณฑ์คะแนนรายงานวัฒนธรรมฝรั่งเศสซึ่งมิสแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ให้หมดแล้วและได้แจกให้หัวหน้ากลุ่มแล้วหากทำหายนักเรียนสามารถดูได้ที่blogนี้เลยนะคะ


L’ exposée (10 คะแนน)

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำรายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส แบ่ง กลุ่มละ 10 คน
จุดประสงค์
1. เพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วยตัวเอง(นักเรียนสามารถค้นได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาคฝรั่งเศส)
2. กล้าแสดงออกโดยนำเนื้อหาที่ค้นหามาอธิบายหรือสอนเพื่อนหน้าชั้นเรียน

โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ออกมาจับสลากนะคะ
-La France et les Français ภูมิศาสตร์และชาวฝรั่งเศส เอกสารมี 9 แผ่น
-L’école et les études โรงเรียนและการเรียน เอกสารมี 8 แผ่น
-Le calendrier ปฏิทินเทศกาลประจำปี เอกสารมี 8 แผ่น
-La vie politique française การเมืองฝรั่งเศส เอกสารมี 6 แผ่น
-Les grands monuments พิพิธภัณ์ สถานที่สำคัญในประเทศฝรั่งเศส เอกสารมี 4 แผ่น
*** ทั้งนี้ ในหัวข้อนี้เนื่องจากมีเอกสารน้อย นักเรียนควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของสถานที่ต่างๆ

ข้อกำหนดในการทำรายงาน
ต้องมีเอกสารหรือภาพประกอบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายนำเสนอสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ต้องตอบคำถามจากเอกสารที่มิสให้ไปได้ทั้งหมด
สามารถอธิบายและให้เพื่อนทำแบบฝึกหัดร่วมกับนักเรียนกลุ่มที่รายงานได้

เกณฑ์การให้คะแนน
1. คำนำควรขึ้นหน้าจอเพื่อดึงเพื่อนนักเรียนเข้าสู่บทเรียน 2 points
2. ภาพประกอบและเอกสารประกอบโดยเรียงตามลำดับขั้นตอน ให้อยู่รูปของPower point
หรือ ทันสมัยกว่า 4 points
- เข้าใจง่าย
- ตัวหนังสือ ชัดเจน
- สวยงาม
- เรียงลำดับความคิด
3. เพื่อนเข้าใจโดยสังเกตจากการทำแบบฝึกหัดของทุกคน
ทำส่งครบและเรียบร้อย 4 points

แผนการสอน
คาบ1-คาบที่2 แบ่งกลุ่มและแบ่งงานกันแปลเอกสารที่ให้ไป
คาบ2-คาบที3 ไปค้นคว้าที่ห้องสมุด
เวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 4 คาบหากนักเรียนทำงานไม่เสร็จภายใน 4 คาบ นักเรียนจะต้องใช้เวลาอื่นและนำกลับมาปรึกษามิสในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วันเวลาที่กำหนด การรายงานหน้าชั้น 3 กลุ่มแรกที่มิสแจ้งไปรายงานได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง 12 ธันวาคม 2006 ควรรีบรายงานให้เร็วที่สุดเพราะงานชิ้นอื่นและวิชาอื่น ๆ กำลังรอคุณอยู่

Monday, September 18, 2006

ทบทวนก่อนสอบ le passé composé


นักเรียนสามารถทบทวน le passé composé ได้ที่เวปนี้จะมีตามลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจาก
จุดนี้ไปแล้วค่อยทำไปเรื่อยตามหัวข้อดังนี้
1. notion de base
2. avec avoir
3. avec être
4. verbes se conjuguant avec être et avoir

Sunday, September 17, 2006

les repas en France มื้ออาหารต่าง ๆLes repas en France
ให้นักเรียนลองศึกษามื้ออาหารและลักษณะของอาหารแต่ละมื้อของชาวฝรั่งเศสจาก

- http://www.cavi.univ-paris3.fr/fle/CIVILISATION/Culture_gastro/Le%20repas%20en%20France_fichiers/frame.htm

- หัวข้อ les différents repas และ le déjeuner et le dîner

- หากเข้าไม่ได้นักเรียนลอง search คำว่า les repas en France จาก google นะคะและตอบคำถามต่อไปนี้

Répondez aux questions

1. Combien de repas par jour prenez-vous ?

Réponse :

Je prends trois repas : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

2.Que mange-t-on au petit déjeuner ?

Réponse:

On mange.....................................ดูจากในเนื้อหาเวปแล้วนำมาตอบ

3. Où mangez-vous à midi ? Prenez-vous un repas complet au déjeuner ?

Réponse:

Je mange à midi à la cafétéria. Je .............................

ตอบได้หรือเปล่าคะ

ลองสรุปการทานอาหารของคนฝรั่งเศสดูนะ นำคำที่ให้มาเติมลงนช่องว่าง


le vin, le dessert, l'apéritif, du vin blanc, après, pendant
En France, le repas complet traditionnel commence par un hors-d’oeuvre, ensuite suivent une entrée, un plat de poisson, un plat de viande, une salade, le fromage et ……………………………...et ………………………. joue un rôle très important pendant le repas.
On mange du poisson généralement avec ………………………………………….

En France, il existe un ……………………. avant le repas, un vin …………………. le repas, un digestif ……………. le repas,