kamonchanok

Tuesday, November 14, 2006

เกณฑ์การให้คะแนน ฝ 40204333ถ่ายที่ มหาวิหารเมือง Strasbourg

นักเรียนสามารถเข้าไปดูเกณฑ์คะแนน100 คะแนนในเทอมนี้ได้ที่ www.kamonchanok4.blogspot.com

สำหรับเกณฑ์คะแนนรายงานวัฒนธรรมฝรั่งเศสซึ่งมิสแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ให้หมดแล้วและได้แจกให้หัวหน้ากลุ่มแล้วหากทำหายนักเรียนสามารถดูได้ที่blogนี้เลยนะคะ


L’ exposée (10 คะแนน)

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำรายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส แบ่ง กลุ่มละ 10 คน
จุดประสงค์
1. เพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วยตัวเอง(นักเรียนสามารถค้นได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาคฝรั่งเศส)
2. กล้าแสดงออกโดยนำเนื้อหาที่ค้นหามาอธิบายหรือสอนเพื่อนหน้าชั้นเรียน

โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ออกมาจับสลากนะคะ
-La France et les Français ภูมิศาสตร์และชาวฝรั่งเศส เอกสารมี 9 แผ่น
-L’école et les études โรงเรียนและการเรียน เอกสารมี 8 แผ่น
-Le calendrier ปฏิทินเทศกาลประจำปี เอกสารมี 8 แผ่น
-La vie politique française การเมืองฝรั่งเศส เอกสารมี 6 แผ่น
-Les grands monuments พิพิธภัณ์ สถานที่สำคัญในประเทศฝรั่งเศส เอกสารมี 4 แผ่น
*** ทั้งนี้ ในหัวข้อนี้เนื่องจากมีเอกสารน้อย นักเรียนควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของสถานที่ต่างๆ

ข้อกำหนดในการทำรายงาน
ต้องมีเอกสารหรือภาพประกอบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายนำเสนอสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ต้องตอบคำถามจากเอกสารที่มิสให้ไปได้ทั้งหมด
สามารถอธิบายและให้เพื่อนทำแบบฝึกหัดร่วมกับนักเรียนกลุ่มที่รายงานได้

เกณฑ์การให้คะแนน
1. คำนำควรขึ้นหน้าจอเพื่อดึงเพื่อนนักเรียนเข้าสู่บทเรียน 2 points
2. ภาพประกอบและเอกสารประกอบโดยเรียงตามลำดับขั้นตอน ให้อยู่รูปของPower point
หรือ ทันสมัยกว่า 4 points
- เข้าใจง่าย
- ตัวหนังสือ ชัดเจน
- สวยงาม
- เรียงลำดับความคิด
3. เพื่อนเข้าใจโดยสังเกตจากการทำแบบฝึกหัดของทุกคน
ทำส่งครบและเรียบร้อย 4 points

แผนการสอน
คาบ1-คาบที่2 แบ่งกลุ่มและแบ่งงานกันแปลเอกสารที่ให้ไป
คาบ2-คาบที3 ไปค้นคว้าที่ห้องสมุด
เวลาที่ใช้ไม่ควรเกิน 4 คาบหากนักเรียนทำงานไม่เสร็จภายใน 4 คาบ นักเรียนจะต้องใช้เวลาอื่นและนำกลับมาปรึกษามิสในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วันเวลาที่กำหนด การรายงานหน้าชั้น 3 กลุ่มแรกที่มิสแจ้งไปรายงานได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง 12 ธันวาคม 2006 ควรรีบรายงานให้เร็วที่สุดเพราะงานชิ้นอื่นและวิชาอื่น ๆ กำลังรอคุณอยู่